โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียน

center2
center

 

Notyschool เป็น app ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนแบบครบวงจร ซึ่งผู้พัฒนา พัฒนาขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหาของนักเรียนในกรณีต่างๆ เช่น แจ้งเตือนภาระงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน เวรประจำวัน เวรนอนกลางคืน หรือ นักเรียนในที่ปรึกษามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดนตัดคะแนน หรือ มีพฤติกรรมที่น่าชื่นชม ระบบแจ้งเตือนจะช่วยให้ท่านทราบเรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ทำให้การบริหารจัดการเวลา มีความคล้องสะดวกรวดเร็วและสามารถแก้ปัญหาให้ทันท่วงที

 

 

โปรแกรม บริหารจัดการข้อมูลโรงเรียน เป็นโปรแกรมที่พัฒนาจาก

 • โปรแกรมบริหารกิจการนักเรียน (สามารถใช้งานผ่านมือถือผ่าน app NotySchool)
  • ระบบตัด เพิ่มคะแนนพฤติกรรมนักเรียน
  • ระบบจัดลำดับคะแนนพฤติกรรมด้านบวก
  • ระบบพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมดีเด่นประจำเดือน,ประจำภาคเรียน
  • ระบบส่งเสริมพฤติกรรมโดยการนำคะแนนความดีมาแลกของรางวัล
  • ระบบส่ง SMS กรณีนักเรียนขาดเรียน
 • โปรแกรมจัดตารางสอน
 • โปรแกรมส่งงานวิชาการของผู้สอน
  • ระบบกำหนดภาระงาน
  • ระบบกำหนดปฏิทินงานฝ่ายต่างๆ กำหนดวันแจ้งเตือนก่อนหมดเวลาส่งงาน
  • ระบบแจ้งนักเรียน มีเวลาเรียนไม่เพียงพอ (แจ้ง ม.ส)
  • ระบบแจ้งเตือนภาระงานด้วย app NotySchool
 • โปรแกรมบันทึกเวลาเรียนผ่านมือถือ
  • ระบบแจ้งครูที่ปรึกษาเมื่อนักเรียนหนีเรียนผ่าน app NotySchool
  • ระบบส่ง SMS แจ้งเตือนผู้ปกครองกรณีนักเรียนหนีเรียนแต่ละคาบ
 • โปรแกรมรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียน NotySchool