ข้อกำหนดการรับประกันสินค้า

ข้อกำหนดการรับประกันสินค้า

 1. บริษัท เพชรจันทร์ภา จำกัด รับประกันสินค้าโดยนับเริ่มต้นการรับประกันเมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้าจากบริษัท เพชรจันทร์ภา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ด้านหน้าของใบรับประกัน หรือใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี หรือหลักฐานอื่นใดที่ผู้ขายออกให้ และสิ้นสุดการรับประกันตามระยะเวลามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้สำหรับแต่ละรุ่น
 2. ในการนำส่งสินค้าที่อยู่ในระยะเวลารับประกันเข้ารับบริการ ลูกค้าต้องแสดงใบรับประกันสินค้า หรือหลักฐานอื่นใดที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน
 3. ระยะเวลารับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้ถูกนำไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม ระหว่างระยะเวลารับประกันตามเงื่อนไขการรับประกันนี้ บริษัท เพชรจันทร์ภา จำกัด จะแก้ไขข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อสินค้า ซึ่งเป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการผลิต ภายใต้การใช้งานปกติเท่านั้น โดยลูกค้าต้องนำสินค้ามาเข้ารับบริการ ณ บริษัท เพชรจันทร์ภา จำกัด และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำสินค้าเข้ารับบริการด้วยตนเอง เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น

บริษัท เพชรจันทร์ภา จำกัด ไม่รับประกัน เปลี่ยน หรือคืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ดังต่อไปนี้

 1. มีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้ แตก หัก บิ่น งอ ยุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
 2. มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม คราบอ๊อกไซด์ คราบน้ำ มด แมลง สัตว์เลื้อยคลาน เป็นต้น
 3. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น
 4. สติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัทฯ มีรอยฉีก ขาด หลุด หาย ลบ แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
 5. การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม
 6. ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกโดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า
 7. ความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้า
 8. ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี หรือมีการติดสติ๊กเกอร์เลียนแบบสติ๊กเกอร์รับประกัน
 9. ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
 10. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม
 11. การรับประกันนี้เฉพาะสินค้าเท่านั้น ไม่รวมถึง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือธุรกิจใดๆ ของลูกค้า