ประกันเครื่องพิมพ์

การขยายประกันและการต่อประกัน คืออะไร
ทำความเข้าใจกันก่อนว่า การรับประกัน (Warranty) จะแบ่งตามระยะเวลาหลังจากซื้อเครื่อง ซึ่งมีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ

 1. การขยายระยะประกัน โดยปกติแล้วการประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางบริษัทฯ จำหน่ายจะมีประกันติดมาให้อย่างต่ำ 1 ปี ซึ่งการขยายประกันนี้เป็นไปในลักษณะซื้อประกันเพิ่ม ณ สถานที่ซื้อเครื่อง หรือไม่เกิน 30 วันหลังซื้อ(วันที่ตามใบเสร็จ) ทำให้เพิ่มระยะเวลาประกันจากเดิมที่มาพร้อมเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ปี และเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 3 ปี การขยายประกันราคาจะถูกกว่าการต่อประกัน เนื่องจากการขยายประกันจะไม่มีค่าเสื่อมสภาพของตัวเครื่อง
 2. การต่อประกันในระยะประกัน เป็นการเพิ่มประกันหลังจากซื้อเครื่องไปแล้วมากกว่า 30 วัน(วันที่ตามใบเสร็จ) ซึ่งช่วงเวลาที่สามารถต่อประกันได้คือภายในระยะเวลาก่อนหมดประกัน 30 วัน
 3. การต่อประกันหลังหมดระยะประกัน เป็นการซื้อประกันหลังจากหมดประกัน ไม่เกิน 30 วันและเครื่องอายุไม่เกิน 5 ปี หรือต้องมีการตรวจสภาพเครื่องโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนการต่อประกัน

เงื่อนไขการต่อประกัน

 • อายุเครื่องไม่เกิน 5 ปีนับจากวัน Ship date ของเครื่อง
 • ประกันอัพเดทขึ้นในเว็บไซต์บริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบการรับประกัน ภายใน 7 วันทำการ หลังกระบวนการต่อประกันเรียบร้อย
 • หลังจากประกาศขึ้นเว็บไซต์สามารถเคลมได้ทันที
 • กรณีเครื่องเสียก่อนการต่อประกัน ต้องซ่อมแซมให้ใช้งาานได้เป็นปกติ และต้องมีการตรวจสภาพเครื่องโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนการต่อประกัน
 • การให้บริการเป็นไปตามนโนบายของบริษัทฯ
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดการรับประกัน และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจต่อประกันทุกครั้ง

ข้อยกเว้นการรับประกัน

 1. ความเสียหายอันเกิดจาก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม และความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง
 2. การปลอมแปลง หรือเปลี่ยนแปลงป้ายฉลาก หรือหมายเลขเครื่อง หรือหมายเลขเครื่องดังกล่าวไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากสินค้าทุกเครื่อง บริษัทฯ ได้เก็บบันทึกประวัติ และหมายเลขเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบการรับประกัน
 3. ความเสียหายอันเกิดจากการซ่อมหรือการดัดแปลงจากบุคคลภายนอกที่มิใช่เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับการรับรองโดยบริษัทฯ
 4. ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี หรือไม่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน และอุบัติเหตุจากการใช้งาน เช่น น้ำหก เครื่องตกหล่น ขึ้นสนิม รอยขูดขีด ความเสียหายที่เกิดจาก สัตว์ มด แมลง
 5. ความเสียหายของตัวเครื่องที่เกิดจาก อุปกรณ์ต่อพ่วง และความเสียหายของอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น หูฟัง เมาส์ USB ไดรฟ์ เป็นต้น
 6. อุปกรณ์เพิ่มเติ่ม หรือของแถม กล่องบรรจุภัณฑ์ คู่มือการใช้งาน ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 7. การสูญหายของซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่ไม่ได้มาจากโรงงาน อาจเกิดขึ้นระหว่างการซ่อมแซม การสำรองข้อมูลถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
 8. ความเสียหายอันเกิดจากการโจรกรรม