ประกันชีวิตและประกันสินเชื่อสำหรับสหกรณ์

 

จ่ายเบี้ยครั้งเดียว
คุ้มครองตลอดสัญญา

คุ้มครองการเสียชีวิต
หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ไม่ต้องรับภาระหนี้ที่เหลืออยู่
กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันกับผู้เอาประกัน*

 

ระยะเวลาเอาประกันภัย
1 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ครั้งเดียว
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
100,000 บาท

 

ระยะเวลาคุ้มครอง

 

ความคุ้มครองและเงื่อนไข

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองการเสียชีวิตเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงในกรมธรรม์และสัญญาเป็นอันสิ้นสุด
 • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
  • กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยพิสูจน์ได้ว่าเกิดการทุพพลภาพขึ้นก่อนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และการทุพพลภาพนั้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่เริ่มต้นทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงในกรมธรรม์และสัญญาเป็นอันสิ้นสุดลง
  • กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่เริ่มต้นทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงในกรมธรรม์และสัญญาเป็นอันสิ้นสุดลง

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์ และ / หรือ สมาชิกผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วและแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

 1. กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา
 2. กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

 


คำถามที่พบบ่อย

 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ คืออะไร ?
  ประกันสินเชื่อเป็นความคุ้มครองที่เป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับผู้เอาประกันภัยที่มีภาระหนี้สินอยู่กับสถาบันการเงิน ซื่งในที่นี้คือสหกรณ์ โดยหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้เอาประกันภัย กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายผลประโยชน์เพื่อการชำระหนี้กับสหกรณ์แทนทายาทของผู้เอาประกันภัย โดยจำนวนผลประโยชน์ที่จ่ายและเงื่อนไขจะเป็นไปตามข้อกำหนดของแบบประกันภัยนั้นๆ
 • แบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?
  เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้เท่านั้นที่ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 ทั้งนี้สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • ระยะเวลาเอาประกันกัยมีตั้งแต่กี่ปี ?
  สามารถเลือกระยะเวลาเอาประกันภัยให้สอดคล้องกับระยะเวลากู้ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก และเงินหมุนเวียนสหกรณ์ ทั้งนี้บริษัทผู้รับประกันจะพิจารณาตามข้อกำหนดของบริษัท
 • เบี้ยประกันภัยกี่บาท ?
  เบี้ยประกันประกันภัยของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ระยะเวลาเอาประกันภัยและจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงคืออะไร ?
  คือจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุเอาไว้ในตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงทุกปี ซึ่งจะสอดคล้องกับจำนวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชำระ (ทั้งนี้ระยะเวลาเอาประกันภัยจะต้องเท่ากับระยะเวลากู้ และมีประวัติชำระเงินเป็นปกติตามสัญญากู้กับสหกรณ์)

หมายเหตุ(*)

 • เมื่อซื้อความคุ้มครองเต็มวงเงินกู้ เต็มระยะเวลากู้ และมีประวัติชำระเงินกู้เป็นปกติตามสัญญากู้สหกรณ์
 • การนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิตนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บริษัท เอไอเอ จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ผู้รับประกันภัย
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย