โปรแกรมธนาคารความดี(GoodnessBank)

ระบบธนาคารความดีพัฒนาต่อยอดจากระบบธนาคารโรงเรียน เพื่อให้สามารถฝาก-ปรับลดความดีได้ โดยผู้ใช้งานสามารถเพิ่มหรือลดหมวดหมู่ ประเภทความดี และคะแนนความดีได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ยังคงความสามารถในการทำงานสำหรับเงินฝากไว้ครบถ้วน สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม GoodnessBank ใช้งานได้ทั้งธนาคารในโรงเรียน และธนาคารชุมชน เพื่อกิจกรรมการฝากเงินของโรงเรียนและชุมชน มีการฝาก-ปรับลดความดี ฝาก-ถอนเงิน การคิดดอกเบี้ย งานสินเชื่อและรายงานสรุปต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และชุมชนรู้จักการประหยัด อดออม พร้อมคุณธรรมความดี มีฟังก์ชั่นที่รองรับการใช้งานกับเครื่องพิมพ์ ในการพิมพ์สมุดคู่ฝาก สลิปฝาก – ถอน ได้

ตัวโปรแกรม GoodnessBank เป็น โปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย โดยมีระบบการเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน โดยโปรแกรมหรือระบบนี้เป็นโปรแกรม สำเร็จรูป ที่มีระบบการใช้งานต่างๆ เป็น “ภาษาไทย” มีลักษณะการทำงานแบบ Web Application ที่พัฒนาจากภาษา โปรแกรม PHP ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูล MySQL ผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Program Features

 • มีระบบบันทึกข้อมูลสมาชิกผู้ฝากเงิน
 • มีระบบการสมัครสมาชิก
 • มีระบบการเปิด-ปิดบัญชี
 • มีระบบในการฝาก-ถอนเงิน
 • มีระบบในการฝาก-ปรับลดความดี
 • มีระบบสินเชื่อ
 • สามารถสำรองและกู้คืนข้อมูลต่างๆ ได้ เมื่อเกิดปัญหาการสูญหายของข้อมูล
 • รองรับการใช้งานกับเครื่องปริ้นท์ ในการพิมพ์สมุดคู่ฝาก
 • แก้ไขธุรกรรมที่ผิดพลาด
 • สามารถทำรายงานสรุปยอดบัญชีต่างๆ ได้
 • สนับสนุกการใช้งานบน เว็บเบราว์เซอร์ Chrome

Usage Instructions (รายละเอียด การเข้าใช้งาน โปรแกรม)

Username : admin
Password : admin