สมุดคู่ฝาก

1.ปกนอก
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

บริการงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด โดยเฉพาะงานพิมพ์ที่ใช้ในงานสหกรณ์ สมุดคู่ฝาก ใบเสร็จ สลิปฝาก-ถอน ออกแบบด้วยความตั้งใจ คุณภาพและราคายุติธรรม พร้อมบริการออกแบบฟรี รับประกันคุณภาพงาน หมดกังวลเรื่องแบบพิมพ์ของโปรแกรมเนื่องจากมีแบบพิมพ์รองรับทุกโปรแกรม ได้รับการยอมรับหลากหลาย อาทิกลุ่มลูกค้า

  • สหกรณ์ออมทรัพย์
  • สหกรณ์การเกษตร
  • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
  • สหกรณ์บริการ
  • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
  • ธนาคารโรงเรียน
  • กองทุนหมูบ้านและสถาบันการเงินชุมชน
  • เจ้าของระบบสารสนเทศโปรแกรมสหกรณ์และโปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน

ขนาดสำเร็จ 9 ซม. x 13 ซม. (กางออก 13 ซม. x 18 ซม.)
ปก กระดาษอาร์ต 190 แกรม
เนื้อใน กระดาษปอนด์ขาว พิมพ์ 1 สี 2 ด้าน จำนวน 4 คู่  16 หน้า
เข้าเล่ม พับกลาง เย็บด้าย

จำนวน ราคาต่อเล่ม
ปกพิมพ์ 1 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 1 สี 2 ด้าน ปกพิมพ์ 2 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 2 สี 1 ด้าน /1 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 4 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g
100 31.99 32.98 35.21 36.19 46.10 47.09 60.21 61.20 40.08 41.07 44.36 45.34
200 18.63 19.20 20.23 20.80 25.67 26.25 32.74 33.31 22.74 23.31 25.80 26.38
300 14.17 14.61 15.39 15.84 18.87 19.32 23.57 24.02 17.57 18.01 19.93 20.37
400 11.93 12.31 12.85 13.22 15.47 15.84 18.98 19.35 14.52 14.89 16.28 16.66
500 10.69 11.02 11.43 11.75 13.61 13.94 16.53 16.86 13.25 13.59 14.67 15.00
600 9.78 10.09 10.39 10.71 12.21 12.51 14.65 14.95 11.93 12.25 13.12 13.42
700 9.15 9.43 9.67 9.95 11.23 11.51 13.31 13.59 11.01 11.28 12.29 12.57
800 8.64 8.92 9.11 9.37 10.47 10.75 12.29 12.57 10.30 10.58 11.41 11.69
900 8.33 8.59 8.74 9.00 10.00 10.26 11.67 11.92 10.06 10.32 10.95 11.21
1,000 8.01 8.27 8.38 8.63 9.52 9.78 11.02 11.27 9.59 9.85 10.39 10.65
2,000 6.47 6.67 6.67 6.88 7.25 7.45 8.01 8.24 7.49 7.70 8.16 8.38
3,000 5.95 6.15 6.12 6.32 6.49 6.67 7.03 7.21 6.84 7.05 7.21 7.40
4,000 5.69 5.87 5.84 6.02 6.12 6.30 6.53 6.71 6.49 6.67 6.66 6.84
5,000 5.56 5.73 5.67 5.84 5.89 6.08 6.25 6.43 6.25 6.43 6.38 6.56
6,000 5.45 5.63 5.54 5.71 5.74 5.93 6.04 6.23 6.04 6.21 6.15 6.34
7,000 5.37 5.56 5.45 5.61 5.63 5.82 5.89 6.08 5.89 6.06 6.04 6.21
8,000 5.32 5.48 5.37 5.54 5.56 5.73 5.78 5.97 5.78 5.95 5.91 6.08
9,000 5.28 5.45 5.32 5.50 5.50 5.67 5.71 5.89 5.73 5.89 5.84 6.00
10,000 5.24 5.41 5.28 5.45 5.43 5.61 5.63 5.80 5.65 5.84 5.76 5.93
20,000 5.09 5.26 5.11 5.28 5.19 5.35 5.30 5.47 5.39 5.56 5.48 5.65
30,000 5.04 5.21 5.06 5.22 5.11 5.28 5.19 5.35 5.30 5.47 5.41 5.58
40,000 5.00 5.17 5.04 5.21 5.06 5.24 5.13 5.30 5.26 5.43 5.37 5.54
50,000 5.00 5.17 5.02 5.19 5.04 5.21 5.09 5.26 5.24 5.41 5.35 5.52

ขนาดสำเร็จ 9 ซม. x 17.5 ซม. (กางออก 17.50 ซม. x 18 ซม.)  เนื้อใน 3 คู่
ปก กระดาษอาร์ต 190 แกรม
เนื้อใน กระดาษปอนด์ขาว พิมพ์ 1 สี 2 ด้าน จำนวน 3 คู่  12 หน้า
เข้าเล่ม พับกลาง เย็บด้าย

จำนวน

ราคาต่อเล่ม
ปกพิมพ์ 1 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 1 สี 2 ด้าน ปกพิมพ์ 2 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 2 สี 1 ด้าน /1 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 4 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g
100 32.12 33.11 35.32 36.31 46.23 47.22 58.73 59.71 66.42 67.41 76.05 77.04
200 18.78 19.35 20.60 21.17 25.80 26.38 32.05 32.63 35.90 36.47 41.64 42.22
300 14.44 14.89 15.52 15.97 19.30 19.74 23.63 24.07 25.73 26.17 29.56 30.00
400 12.20 12.57 13.11 13.48 15.82 16.19 19.07 19.45 21.10 21.47 23.98 24.35
500 10.82 11.15 11.56 11.88 13.74 14.07 16.32 16.66 17.96 18.29 20.26 20.60
600 9.93 10.22 10.52 10.84 12.34 12.64 14.50 14.82 15.86 16.17 17.77 18.09
700 9.33 9.61 9.85 10.15 11.49 11.77 13.40 13.68 14.63 14.91 16.27 16.56
800 8.85 9.11 9.30 9.57 10.73 10.99 12.40 12.66 13.48 13.74 14.91 15.19
900 8.46 8.72 8.87 9.13 10.13 10.39 11.62 11.88 12.59 12.83 13.85 14.11
1,000 8.14 8.40 8.57 8.81 9.65 9.91 11.01 11.25 11.86 12.10 13.20 13.44
2,000 6.64 6.84 6.86 7.06 7.42 7.64 8.14 8.35 8.63 8.83 9.39 9.59
3,000 6.10 6.30 6.28 6.49 6.66 6.84 7.14 7.34 7.47 7.68 8.11 8.31
4,000 5.86 6.04 5.99 6.17 6.28 6.47 6.67 6.86 6.95 7.14 7.44 7.62
5,000 5.71 5.89 5.80 5.99 6.08 6.25 6.39 6.58 6.64 6.82 6.95 7.12
6,000 5.60 5.78 5.67 5.84 5.91 6.08 6.19 6.38 6.39 6.58 6.62 6.80
7,000 5.52 5.71 5.58 5.76 5.80 5.99 6.06 6.25 6.25 6.43 6.45 6.62
8,000 5.47 5.63 5.52 5.69 5.71 5.87 5.93 6.12 6.10 6.28 6.26 6.45
9,000 5.41 5.58 5.47 5.63 5.63 5.80 5.84 6.00 5.99 6.15 6.13 6.30
10,000 5.37 5.54 5.43 5.60 5.58 5.74 5.74 5.93 5.87 6.06 6.06 6.23
20,000 5.22 5.39 5.26 5.43 5.34 5.50 5.43 5.60 5.50 5.67 5.61 5.78
30,000 5.17 5.34 5.21 5.37 5.24 5.41 5.32 5.48 5.37 5.54 5.47 5.63
40,000 5.15 5.32 5.13 5.30 5.21 5.37 5.26 5.43 5.32 5.48 5.41 5.58
50,000 5.13 5.30 5.17 5.34 5.19 5.35 5.24 5.41 5.28 5.45 5.37 5.54

ขนาดสำเร็จ 9 ซม. x 17.5 ซม. (กางออก 17.50 ซม. x 18 ซม.)  เนื้อใน 4 คู่
ปก กระดาษอาร์ต 190 แกรม
เนื้อใน กระดาษปอนด์ขาว พิมพ์ 1 สี 2 ด้าน จำนวน 4 คู่  16 หน้า
เข้าเล่ม พับกลาง เย็บด้าย

จำนวน

ราคาต่อเล่ม
ปกพิมพ์ 1 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 1 สี 2 ด้าน ปกพิมพ์ 2 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 2 สี 1 ด้าน /1 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 4 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100 g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g
100 44.97 46.85 48.17 50.04 59.06 60.94 71.57 71.57 79.27 81.13 88.88 90.76
200 25.52 26.58 27.35 28.41 32.57 33.61 38.82 38.82 42.66 43.71 48.41 49.45
300 19.04 19.80 20.10 20.88 23.89 24.67 28.22 28.22 30.32 31.08 34.13 34.91
400 15.80 16.43 16.71 17.34 19.43 20.08 22.68 22.68 24.72 25.36 27.59 28.22
500 13.76 14.31 14.48 15.04 16.68 17.21 19.26 19.26 20.90 21.45 23.18 23.74
600 12.40 12.90 13.01 13.50 14.82 15.32 16.99 16.99 18.35 18.85 20.26 20.77
700 11.56 12.01 12.08 12.55 13.70 14.17 15.63 15.63 16.86 17.31 18.50 18.96
800 10.82 11.25 11.27 11.69 12.70 13.12 14.37 14.37 15.45 15.88 16.88 17.31
900 10.24 10.63 10.65 11.04 11.90 12.31 13.40 13.40 14.35 14.76 15.63 16.04
1,000 9.82 10.21 10.22 10.61 11.32 11.71 12.66 12.66 13.53 13.91 14.85 15.24
2,000 7.64 7.94 7.86 8.18 8.44 8.74 9.16 9.16 9.63 9.95 10.39 10.71
3,000 6.90 7.18 7.08 7.36 7.45 7.73 7.94 7.94 8.27 8.55 8.90 9.18
4,000 6.53 6.79 6.67 6.93 6.97 7.23 7.36 7.36 7.64 7.90 8.11 8.37
5,000 6.28 6.54 6.38 6.64 6.66 6.92 6.99 6.99 7.23 7.47 7.53 7.79
6,000 6.12 6.38 6.19 6.43 6.43 6.67 6.71 6.71 6.93 7.18 7.14 7.40
7,000 6.02 6.26 6.08 6.32 6.30 6.54 6.56 6.56 6.75 6.99 6.93 7.18
8,000 5.93 6.17 5.97 6.21 6.17 6.41 6.39 6.39 6.56 6.80 6.73 6.97
9,000 5.84 6.08 5.89 6.13 6.06 6.30 6.26 6.26 6.41 6.66 6.56 6.80
10,000 5.80 6.02 5.84 6.08 5.99 6.23 6.17 6.17 6.30 6.54 6.47 6.71
20,000 5.56 5.78 5.60 5.82 5.67 5.89 5.76 5.76 5.84 6.08 5.95 6.17
30,000 5.48 5.71 5.50 5.73 5.56 5.78 5.61 5.61 5.67 5.91 5.76 6.00
40,000 5.45 5.67 5.43 5.65 5.50 5.73 5.56 5.56 5.61 5.84 5.71 5.93
50,000 5.43 5.65 5.45 5.67 5.48 5.71 5.52 5.52 5.56 5.78 5.67 5.89