สมุดคู่ฝาก

ปกนอก
Passbook_2014107-5
Passbook_2014107-3
Passbook_20141005
A1
A2
ปกนอก - Copy
โรงเรียนอนุบาล-อบต.หนองขาม
Passbook
คู่มือคลองไทรโยค2-01-01
ธนาคาร ความดี.02-622
1.ปกนอก
ปกนอก
Approve
ปกนอก Passbook_2014107-5 Passbook_2014107-3 Passbook_20141005 A1 A2 ปกนอก - Copy โรงเรียนอนุบาล-อบต.หนองขาม Passbook คู่มือคลองไทรโยค2-01-01 ธนาคาร ความดี.02-622 1.ปกนอก ปกนอก Approve

บริการงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด โดยเฉพาะงานพิมพ์ที่ใช้ในงานสหกรณ์ สมุดคู่ฝาก ใบเสร็จ สลิปฝาก-ถอน ออกแบบด้วยความตั้งใจ คุณภาพและราคายุติธรรม พร้อมบริการออกแบบฟรี รับประกันคุณภาพงาน หมดกังวลเรื่องแบบพิมพ์ของโปรแกรมเนื่องจากมีแบบพิมพ์รองรับทุกโปรแกรม ได้รับการยอมรับหลากหลาย อาทิกลุ่มลูกค้า

  • สหกรณ์ออมทรัพย์
  • สหกรณ์การเกษตร
  • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
  • สหกรณ์บริการ
  • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
  • ธนาคารโรงเรียน
  • กองทุนหมูบ้านและสถาบันการเงินชุมชน
  • เจ้าของระบบสารสนเทศโปรแกรมสหกรณ์และโปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน

ขนาดสำเร็จ 9 ซม. x 13 ซม. (กางออก 13 ซม. x 18 ซม.)
ปก กระดาษอาร์ต 190 แกรม
เนื้อใน กระดาษปอนด์ขาว พิมพ์ 1 สี 2 ด้าน จำนวน 4 คู่  16 หน้า
เข้าเล่ม พับกลาง เย็บด้าย

จำนวน ราคาต่อเล่ม
ปกพิมพ์ 1 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 1 สี 2 ด้าน ปกพิมพ์ 2 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 2 สี 1 ด้าน /1 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 4 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g
500 10.69 11.02 11.43 11.75 13.61 13.94 16.53 16.86 13.25 13.59 14.67 15.00
600 9.78 10.09 10.39 10.71 12.21 12.51 14.65 14.95 11.93 12.25 13.12 13.42
700 9.15 9.43 9.67 9.95 11.23 11.51 13.31 13.59 11.01 11.28 12.29 12.57
800 8.64 8.92 9.11 9.37 10.47 10.75 12.29 12.57 10.30 10.58 11.41 11.69
900 8.33 8.59 8.74 9.00 10.00 10.26 11.67 11.92 10.06 10.32 10.95 11.21
1,000 8.01 8.27 8.38 8.63 9.52 9.78 11.02 11.27 9.59 9.85 10.39 10.65
2,000 6.47 6.67 6.67 6.88 7.25 7.45 8.01 8.24 7.49 7.70 8.16 8.38
3,000 5.95 6.15 6.12 6.32 6.49 6.67 7.03 7.21 6.84 7.05 7.21 7.40
4,000 5.69 5.87 5.84 6.02 6.12 6.30 6.53 6.71 6.49 6.67 6.66 6.84
5,000 5.56 5.73 5.67 5.84 5.89 6.08 6.25 6.43 6.25 6.43 6.38 6.56
6,000 5.45 5.63 5.54 5.71 5.74 5.93 6.04 6.23 6.04 6.21 6.15 6.34
7,000 5.37 5.56 5.45 5.61 5.63 5.82 5.89 6.08 5.89 6.06 6.04 6.21
8,000 5.32 5.48 5.37 5.54 5.56 5.73 5.78 5.97 5.78 5.95 5.91 6.08
9,000 5.28 5.45 5.32 5.50 5.50 5.67 5.71 5.89 5.73 5.89 5.84 6.00
10,000 5.24 5.41 5.28 5.45 5.43 5.61 5.63 5.80 5.65 5.84 5.76 5.93
20,000 5.09 5.26 5.11 5.28 5.19 5.35 5.30 5.47 5.39 5.56 5.48 5.65
30,000 5.04 5.21 5.06 5.22 5.11 5.28 5.19 5.35 5.30 5.47 5.41 5.58
40,000 5.00 5.17 5.04 5.21 5.06 5.24 5.13 5.30 5.26 5.43 5.37 5.54
50,000 5.00 5.17 5.02 5.19 5.04 5.21 5.09 5.26 5.24 5.41 5.35 5.52

ขนาดสำเร็จ 9 ซม. x 17.5 ซม. (กางออก 17.50 ซม. x 18 ซม.)  เนื้อใน 3 คู่
ปก กระดาษอาร์ต 190 แกรม
เนื้อใน กระดาษปอนด์ขาว พิมพ์ 1 สี 2 ด้าน จำนวน 3 คู่  12 หน้า
เข้าเล่ม พับกลาง เย็บด้าย

จำนวน

ราคาต่อเล่ม
ปกพิมพ์ 1 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 1 สี 2 ด้าน ปกพิมพ์ 2 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 2 สี 1 ด้าน /1 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 4 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g
500 10.82 11.15 11.56 11.88 13.74 14.07 16.32 16.66 17.96 18.29 20.26 20.60
600 9.93 10.22 10.52 10.84 12.34 12.64 14.50 14.82 15.86 16.17 17.77 18.09
700 9.33 9.61 9.85 10.15 11.49 11.77 13.40 13.68 14.63 14.91 16.27 16.56
800 8.85 9.11 9.30 9.57 10.73 10.99 12.40 12.66 13.48 13.74 14.91 15.19
900 8.46 8.72 8.87 9.13 10.13 10.39 11.62 11.88 12.59 12.83 13.85 14.11
1,000 8.14 8.40 8.57 8.81 9.65 9.91 11.01 11.25 11.86 12.10 13.20 13.44
2,000 6.64 6.84 6.86 7.06 7.42 7.64 8.14 8.35 8.63 8.83 9.39 9.59
3,000 6.10 6.30 6.28 6.49 6.66 6.84 7.14 7.34 7.47 7.68 8.11 8.31
4,000 5.86 6.04 5.99 6.17 6.28 6.47 6.67 6.86 6.95 7.14 7.44 7.62
5,000 5.71 5.89 5.80 5.99 6.08 6.25 6.39 6.58 6.64 6.82 6.95 7.12
6,000 5.60 5.78 5.67 5.84 5.91 6.08 6.19 6.38 6.39 6.58 6.62 6.80
7,000 5.52 5.71 5.58 5.76 5.80 5.99 6.06 6.25 6.25 6.43 6.45 6.62
8,000 5.47 5.63 5.52 5.69 5.71 5.87 5.93 6.12 6.10 6.28 6.26 6.45
9,000 5.41 5.58 5.47 5.63 5.63 5.80 5.84 6.00 5.99 6.15 6.13 6.30
10,000 5.37 5.54 5.43 5.60 5.58 5.74 5.74 5.93 5.87 6.06 6.06 6.23
20,000 5.22 5.39 5.26 5.43 5.34 5.50 5.43 5.60 5.50 5.67 5.61 5.78
30,000 5.17 5.34 5.21 5.37 5.24 5.41 5.32 5.48 5.37 5.54 5.47 5.63
40,000 5.15 5.32 5.13 5.30 5.21 5.37 5.26 5.43 5.32 5.48 5.41 5.58
50,000 5.13 5.30 5.17 5.34 5.19 5.35 5.24 5.41 5.28 5.45 5.37 5.54

ขนาดสำเร็จ 9 ซม. x 17.5 ซม. (กางออก 17.50 ซม. x 18 ซม.)  เนื้อใน 4 คู่
ปก กระดาษอาร์ต 190 แกรม
เนื้อใน กระดาษปอนด์ขาว พิมพ์ 1 สี 2 ด้าน จำนวน 4 คู่  16 หน้า
เข้าเล่ม พับกลาง เย็บด้าย

จำนวน

ราคาต่อเล่ม
ปกพิมพ์ 1 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 1 สี 2 ด้าน ปกพิมพ์ 2 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 2 สี 1 ด้าน /1 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 4 สี 1 ด้าน ปกพิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100 g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g เนื้อใน 80g เนื้อใน 100g
500 13.76 14.31 14.48 15.04 16.68 17.21 19.26 19.26 20.90 21.45 23.18 23.74
600 12.40 12.90 13.01 13.50 14.82 15.32 16.99 16.99 18.35 18.85 20.26 20.77
700 11.56 12.01 12.08 12.55 13.70 14.17 15.63 15.63 16.86 17.31 18.50 18.96
800 10.82 11.25 11.27 11.69 12.70 13.12 14.37 14.37 15.45 15.88 16.88 17.31
900 10.24 10.63 10.65 11.04 11.90 12.31 13.40 13.40 14.35 14.76 15.63 16.04
1,000 9.82 10.21 10.22 10.61 11.32 11.71 12.66 12.66 13.53 13.91 14.85 15.24
2,000 7.64 7.94 7.86 8.18 8.44 8.74 9.16 9.16 9.63 9.95 10.39 10.71
3,000 6.90 7.18 7.08 7.36 7.45 7.73 7.94 7.94 8.27 8.55 8.90 9.18
4,000 6.53 6.79 6.67 6.93 6.97 7.23 7.36 7.36 7.64 7.90 8.11 8.37
5,000 6.28 6.54 6.38 6.64 6.66 6.92 6.99 6.99 7.23 7.47 7.53 7.79
6,000 6.12 6.38 6.19 6.43 6.43 6.67 6.71 6.71 6.93 7.18 7.14 7.40
7,000 6.02 6.26 6.08 6.32 6.30 6.54 6.56 6.56 6.75 6.99 6.93 7.18
8,000 5.93 6.17 5.97 6.21 6.17 6.41 6.39 6.39 6.56 6.80 6.73 6.97
9,000 5.84 6.08 5.89 6.13 6.06 6.30 6.26 6.26 6.41 6.66 6.56 6.80
10,000 5.80 6.02 5.84 6.08 5.99 6.23 6.17 6.17 6.30 6.54 6.47 6.71
20,000 5.56 5.78 5.60 5.82 5.67 5.89 5.76 5.76 5.84 6.08 5.95 6.17
30,000 5.48 5.71 5.50 5.73 5.56 5.78 5.61 5.61 5.67 5.91 5.76 6.00
40,000 5.45 5.67 5.43 5.65 5.50 5.73 5.56 5.56 5.61 5.84 5.71 5.93
50,000 5.43 5.65 5.45 5.67 5.48 5.71 5.52 5.52 5.56 5.78 5.67 5.89