โปรแกรมทะเบียนนักเรียน(StuReg)


ระบบทะเบียนนักเรียน

ระบบทะเบียนนักเรียน คือระบบงานที่ทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของนักเรียนแต่ละคน โดยสามารถเก็บและแสดงรูปภาพพร้อมกำหนดเป็นรหัสประจำตัวนักเรียนไว้ในฐานข้อมูล ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ และค้นหา รายละเอียดของนักเรียนได้ตามเงื่อนไข เช่น รหัส ชื่อ ชั้นเรียน ห้องเรียน หรือผู้ปกครอง ได้โดยง่าย

ฟังก์ชั่นที่สำคัญของระบบ

 • สามารถทำการจัดเก็บบันทึกข้อมูลนักเรียน เช่น ประวัติทั่วไป รูปภาพนักเรียน ข้อมูลบิดา ข้อมูลมารดา และผู้ปกครอง
 • สามารถทำการจัดเก็บบันทึกห้องเรียน อาจารย์ประจำห้องเรียนได้
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่ลาออก และแสดงวันที่ลาออก พร้อมเหตุผลที่ลาออกได้
 • สามารถเลื่อนชั้นเรียนได้
 • กำหนดข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนได้ด้วยตนเอง
 • มีระบบสำรอง และกู้คืนข้อมูล เพื่อป้องกันความเสียหายกรณีคอมพิวเตอร์ชำรุด
 • สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้ไม่จำกัด
 • สามารถใช้งานระบบเครือข่าย(คอมพิวเตอร์หลายเครื่อง)ได้
 • สามารถเพิ่มนักเรียนใหม่ โดยระบุเลขประจำตัวชั่วคราวก่อน และเปลี่ยนเป็นเลขประจำตัวจริงภายหลัง
 • มีระบบสืบค้น ช่วยให้ค้นหานักเรียนแบบเจาะจงได้อย่างรวดเร็ว
 • พิมพ์ใบสรุปรายชื่อนักเรียน ตามรายการเมนูต่างๆ ได้ครบถ้วน ทั้งที่เรียนอยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือนักเรียนที่ลาออกแล้วได้
 • พิมพ์ใบรับรองผลการเรียนได้
 • พิมพ์หนังสือส่งตัวกรณีนักเรียนขอย้ายโรงเรียนได้

Version History (รายละเอียดการอัพเดท โปรแกรมพิมพ์สัญญาเงินกู้ SpeedLoadPrinting ในแต่ละเวอร์ชั่น)

StuReg1.0.20161031 สำเร็จวันที่ 31/10/2559
เกิดขึ้นจากความต้องการของ อ.วลาพร โรงเรียนบ้านประพาส อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ประสบปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และความล่าช้าในการรับรองข้อมูล ได้สอบถามและกล่าวชี้แจงปัญหาและให้เริ่มพัฒนา วันที่ 04/11/2559 หลังจากพัฒนาเสร็จในขั้นต้น ได้มอบให้ อ.วลาพร โรงเรียนบ้านประพาส อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ทดลองใช้งาน

StuReg1.1.20170225 วันที่ 18/02/2560

 1. แก้ไขให้สามารถเลือกเหตุผลการลาออกได้ กรณีไม่มีเหตุผล(อื่นๆ) ให้กรอกเหตุผลการลาออกนอกเหนือจากที่มีอยู่เองได้
  และเมื่อกรอกข้อมูลแล้วโปแกรมจะบันทึกเหตุผลการลาออกลงฐานข้อมูลอัติโนมัติ
 2. หาสาเหตุและแก้ไขการแสดงผลรายงานช้าเนื่องจากรูปโลโก้โรงเรียนที่มีขนาดไฟล์ใหญ่มากเกินไป อีกกรณีหนึ่งคือการตั้งชื่อรูปเป็นภาษาไทย รูปนั้นจะไม่สาสามารถ upload เข้าระบบได้ จึงเกิดปัญหาความล่าช้าเมื่อเปิดรายงาน หรืออาจเปิดดูรายงานไม่ได้
 3. แก้ไขฟอร์มรายงานตามที่ได้รับแจ้ง(ตัดเพศออกจากหัวรายงาน)

StuReg1.1.20170720 วันที่ 20/07/2560

 1. แก้ไขรายงานเอกสารส่งตัวเพื่อย้ายสถานศึกษาให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม เหมาะสม
 2. เพิ่มเมนูการทำงาน ลบข้อมูลนักเรียน
 3. เพิ่มเมนูการทำงาน แก้ไขนักเรียนลาออก

StuReg1.2.20170831 วันที่ 31/08/2560

 1. แก้ไขรายงานเอกสารส่งตัวเพื่อย้ายสถานศึกษาให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ปกครองปัจจุบัน เช่น ปู่ อา สามารถทำเรื่องขอยล้ายนักเรียนได้
 2. ปรับฟอร์มพิมพ์เอกสารให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้ดูง่ายสบายตา

StuReg1.3.20181027 วันที่ 27/10/2561

 1. แก้ไขรายงานเอกสารส่งตัวเพื่อย้ายสถานศึกษาชื่อ-ที่อยู่โรงเรียนต้นทางแสดงผลผิดพลาด
 2. เพิ่ม page number รายงานทุกแบบฟอร์ม
 3. แสดงชื่อเอกสารรายงาน pdf
 4. เปลี่ยนเวอร์ชั่น AppServ จาก 2.5.10 เป็น 8.6.0 รองรับ Windows7 ขึ้นไป

Usage Instructions (รายละเอียด การเข้าใช้งาน)

Username (ชื่อผู้ใช้) : admin
Password (รหัสผ่าน) : admin